Pokaż menu strony

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości od czerwca 2004 r. pod numerem TP/1944/06.

Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych "Deutsch als Fremdsprache" na Ruhr Universität Bochum.

Tłumaczenia z języka niemieckiego wykonuję nieprzerwanie od roku 2004, stale doskonaląc swoje umiejętności translatorskie na kursach i seminariach językowych na uniwersytetach i w innych ośrodkach w kraju oraz Niemczech i Austrii, m.in Eberhard Karls Universität Tübingen, Universität Salzburg, Akademie für Fremdsprachen Berlin, Instytut Goethego w Krakowie i in. Swoje kwalifikacje nieustannie podnoszę korzystając również z oferty szkoleń dla tłumaczy oferowanych przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich oraz Stowarzyszenie Tłumaczy w Lublinie.

Pozostaję również w stałym kontakcie z niemieckojęzycznymi specjalistami z różnych dziedzin korzystając z ich fachowych porad odnoście przekładanych przeze mnie tekstów, a także tłumaczami innych dziedzin naukowych.

Dlatego zlecając mi usługi tłumaczenia mogą mieć Państwo pewność, że zostaną one wykonane na najwyższym poziomie.

Wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione i zwykłe dla osób fizycznych i prawnych, instytucji i organów administracji publicznej.

Specjalizuję się w przekładzie dokumentów z zakresu prawa, jak postanowienia i wyroki sądowe, notarialnie sporządzone umowy spółki, protokoły zgromadzenia wspólników, pełnomocnictwa, umowy sprzedaży, darowizny, najmu; dokumentów z zakresu prawa pracy typu umowy o pracę, świadectwa pracy, a także dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, do których głównie należą odpisy z KRS, zaświadczanie REGON, potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE, zaświadczenie o wpisie do CEIDG, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i inne.

Z uwagi na posiadane wykształcenie również w dziedzinie finansów i rachunkowości wykonuję tłumaczenia dokumentacji księgowo-podatkowej: sprawozdania finansowe, bilanse, rachunki zysków i strat, a także dokumentów na potrzeby kredytowe: wyciągi z banku, zaświadczenia o dochodach, decyzje odnośnie wymiaru podatku dochodowego, w tym niemieckiego biura informacji kredytowej SHUFA o zdolności kredytowej.

Oferuję ponadto tłumaczenia dokumentów związanych z odbytym kształceniem, takie jak świadectwo ukończenia szkoły, dyplom ukończenia studiów wyższych, suplement do dyplomu, indeks, prawo wykonywania zawodu, zaświadczenie o ukończeniu kursu, dyplom mistrzowski i czeladniczy.

We współpracy z tłumaczem medycznym języka niemieckiego świadczę również usługi tłumaczenia dokumentacji medycznej związanej z przebytym leczeniem jak karty wypisowe bądź informacyjne ze szpitala, wyniki badań laboratoryjnych, karty szczepień czy też lekarskie zaświadczenie o zdolności do wykonywania zawodu czy też niezdolności do pracy.

Poza tym realizuję zlecenia tłumaczeń dokumentów związanych z rejestracją sprowadzonego pojazdu: karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego, umowy kupna pojazdu, jak i innych dokumentów urzędowych: aktu urodzenia, zgonu, zawarcia związku małżeńskiego, zaświadczenia o niekaralności, o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego i wielu innych.

Chętnie potowarzyszę Państwu również jako tłumacz ustny języka niemieckiego w kancelarii notarialnej, urzędzie stanu cywilnego, posterunku policji, podczas spotkań biznesowych i prywatnych, które wymagają obecności tłumacza języka niemieckiego.

Zapraszam Państwa do współpracy.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Realizacja: Zdzislowicz.pl